Potvrdenie o prevzatí zodpovednosti
za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom

Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás dôležitá. V spoločnosti Auto Solution Services, spol. s r. o., Púpavová 12, 841 04 Bratislava, IČO: 46836349, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro, vl.č.84265/B, prevádzkujúcej systém iDovoz.sk (ďalej len iDovoz) sa zaväzujeme poskytnuté osobné údaje chrániť.

Na tejto webovej stránke nájdete informácie o tom prečo, kedy, ako a aké osobné údaje Auto Solution Services, spol. s r. o. spracúva. Nájdete tu tiež spôsob ako nás kontaktovať v prípade Vašich otázok týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov alebo ako vykonať opravu, prípadne výmaz Vašich osobných údajov.

Prehlásenie o ochrane osobných údajov môžeme za určitých okolností meniť a aktualizovať. Odporúčame Vám teda aby ste vo vlastnom záujme túto webovú stránku pravidelne navštevovali a uistili sa, že máte vždy aktuálne informácie o jej obsahu.

Zaväzujeme sa vykonať všetky opatrenia, aby sme zamedzili zneužitiu osobných údajov, ktoré nám poskytujete. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba v prípade existencie právneho titulu pre spracovanie osobných údajov.

Základné pojmy a informácie

Dovoľte, aby sme Vám vysvetlili niektoré základné pojmy, ktoré sa týkajú ochrany osobných údajov. Veríme, že tak získate lepšie porozumenie a pochopenie, prečo v Auto Solution Services, spol. s r. o. postupujeme pri spracovaní osobných údajov zvoleným spôsobom.

Osobným údajom je každá informácia o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (subjekt údaju). Identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo, alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor (meno, priezvisko, číslo, sieťový identifikátor) alebo na jeden alebo viacero zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, generickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Zvláštne kategórie osobných údajov

Jedná sa iba o nové označenie citlivých osobných údajov. Je to taký osobný údaj, ktorý Vás sám o sebe môže poškodiť v spoločnosti, zamestnaní, škole, alebo môže zapríčiniť Vašu diskrimináciu. Takýto osobný údaj zvyčajne vypovedá o rasovom, alebo etnickom pôvode, politických názoroch, náboženskom vyznaní alebo filozofickom presvedčení alebo členstve v odboroch, prípadne dochádza k spracovaniu genetický údajov, biometrických údajov za účelom jedinečnej identifikácie fyzickej osoby a údajov o zdravotnom stave alebo sexuálnom živote, alebo sexuálnej orientácii fyzickej osoby.

Subjekt údajov

Subjektom údajov je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, a ktorú je možné podľa osobného údaja identifikovať alebo ktorá je identifikovateľná.

Správca osobných údajov

Správcom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá určuje účely a prostriedky spracovania osobných údajov a za spracovanie primerane zodpovedá. Ak nie je v týchto zásadách, alebo iných podmienkach služby uvedené inak, platí, že správcom osobných údajov je Auto Solution Services, spol. s r. o..

Spracovateľ osobných údajov

Spracovateľom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe pokynov správcu spracováva pre správcu osobné údaje.

Spracovanie osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je akákoľvek operácia, alebo súbor operácií, ktorá je vykonávaná s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov pomocou, alebo bez pomoci automatizovaných postupov ako je zhromažďovanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uloženie, prispôsobenie alebo pozmenenie, vyhľadanie, nahliadnutie, použitie, sprístupnenie prenosom, šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie, zoradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, výmaz alebo ich zničenie.

Aký právny predpis upravuje spracovanie osobných údajov?

Spracovanie osobných údajov sa riadi najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 24. apríla 2016 o ochrane fyzický osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej iba pod skratkou „GDPR“). Národné predpisy môžu v niektorých prípadoch, tam kde to GDPR pripúšťa, stanoviť odlišné pravidlá. Tie upravuje Zákon 18/2018 Z. z., Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Kedy je možné osobné údaje spracúvať?

Pre zákonné spracovanie vašich osobných údajov musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 6 GDPR. V prípade, že sa jedná o zvláštne kategórie osobných údajov, musí byť naplnená aspoň jedna z podmienok uvedených v článku 9 GDPR. V oboch prípadoch následne musia byť dodržané zásady spracovania osobných údajov uvedené v článku 5 GDPR.

Spracovanie osobných údajov v Auto Solution Services, spol. s r. o.

Prečo Auto Solution Services, spol. s r. o. spracúva osobné údaje?

Auto Solution Services, spol. s r. o. je spoločnosť, ktorá na základe mandátnej zmluvy so zástupcami výrobcov vozidiel (importérmi vozidiel) zabezpečuje pre svojich mandantov vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti za nakladanie s odpadom pochádzajúcim z vozidla, ktoré je jednotlivo dovezeným vozidlom alebo dodatočne schvaľovaným jednotlivým vozidlom so značkou, ktorá sa zapisuje do osvedčenia o evidencii, ktorej majiteľ nie je výrobcom vozidla so sídlom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, alebo jednotlivo vyrobeným vozidlom (ďalej len potvrdenie o prevzatí zodpovednosti) požadovaným na základe zákona č. 79/2015 Z.z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pre plnohodnotné vykonávanie tejto činnosti je nevyhnutné požadovať od žiadateľa o vystavenie potvrdenia o prevzatí zodpovednosti aj niektoré osobné informácie

Aké osobné údaje spracúvame?

Pre potreby vystavenia potvrdenia o prevzatí zodpovednosti spracúvame nasledovné osobné údaje:

  • emailová adresa žiadateľa (v prípade, že ste nám ju poskytli)
  • telefónne číslo žiadateľa (v prípade, že ste nám ho poskytli)

Nad rámec uvedeného môže dochádzať k spracovaniu akýchkoľvek ďalších osobných údajov v prípade, že nám ich sami dobrovoľne poskytnete. Vyhradzujeme si právo nevyžiadané osobné údaje zničiť. O tomto postupe budeme subjekt osobných údajov informovať.

Spracovanie osobných údajov pre iný účel

Osobné údaje nie sú žiadnym spôsobom použité pre iné účely.

Miesto uloženia osobných údajov

V Auto Solution Services, spol. s r. o. disponujeme rozsiahlou databázou údajov z ktorých niektoré majú povahu osobných údajov. Aby sme zaistili ich bezpečnosť, využívame aj cloudové riešenia spoločnosti Microsoft. Dáta uložené spoločnosťou Microsoft sa nachádzajú v dátovom centre v Holandsku.

Zdieľanie osobných údajov

Importéri

Vaše osobné údaje v prípade potreby poskytujeme nášmu mandantovi (importérovi vozidiel), aby bolo možné zabezpečiť dodatočný servis ako je prípadné vrátenie peňazí a pod.

Ďalší partneri

S nikým iným Vaše osobné údaje nezdieľame.

Zabezpečenie osobných údajov

Technické, organizačné a iné opatrenia

Snažíme sa o to, aby Vami zverené údaje boli v maximálnom bezpečí. Za týmto účelom sme zaviedli technické a organizačné opatrenia, ktoré ochránia Vaše osobné údaje pred neautorizovaným alebo nezákonným spracovaním a pred neúmyselnou stratou, zničením, alebo poškodením.

V Auto Solution Services, spol. s r. o. ctíme zásadu minimalizácie osobných údajov. Spracúvame o Vás iba tie informácie, ktoré nevyhnutne potrebujeme, alebo tie informácie, ktoré nám so svojim súhlasom nad rámec nevyhnutného spracovania poskytnete. Všetky rozhrania našich webových stránok sme upravili tak, aby bola nastavená najvyššia možná úroveň súkromia.

Doba spracovania osobných údajov

Najdlhšia doba spracovania osobných údajov

Najdlhšou dobou spracovania osobných údajov, ktorú v Auto Solution Services, spol. s r. o. voči Vám uplatňujeme je 10 rokov odo dňa, kedy došlo k ukončeniu právneho vzťahu medzi subjektom údajov a Auto Solution Services, spol. s r. o., prípadne 10 rokov od konca zdaňovacieho obdobia v ktorom k plneniu došlo. Uvedená doba spracovania vyplýva zo slovenskej legislatívy. Dôvodom pre takéto spracovanie je zákonná povinnosť, alebo preukázateľný záujem. Po uplynutí tejto doby budú Vaše osobné údaje zmazané.

Štandardná doba spracovania osobných údajov

Štandardne osobné údaje, na účely komunikácie, spracúvame po dobu 5 rokov.

Iná doba spracovania osobných údajov

Ak sa na nás obrátite na náš mail helpdesk@idovoz.sk, a požiadate o výmaz Vašich osobných údajov, vymažeme ich omnoho skrôr ako v uvedených lehotách vyššie. Vaše osobné údaje si uchováme iba počas doby nevyhnutnej na plnenie účelov uvedených v týchto zásadách, prípadne aby sme dodržali zákonom stanovené povinnosti.

Cookies a štandardné technológie sledovania

Čo sú to cookies?

Cookies sú malé textové súbory, ktoré internetové stránky ukladajú do Vášho počítača alebo mobilného zariadenia v okamihu, kedy tieto stránky začnete využívať. Slúžia k zmapovaniu Vašich preferencií a úkonov, ktoré ste na nich vykonali (napríklad prihlasovacie údaje, výber jazyka, veľkosť písma a iné zobrazovacie preferencie). Tieto údaje potom pri ďalšej návšteve už nemusíte zadávať. Naše súbory cookies samy o sebe neidentifikujú jednotlivého užívateľa, identifikujú iba zariadenie, ktoré používate a to pomocou náhodne generovaného identifikačného kódu.

Prečo Auto Solution Services, spol. s r. o. využíva cookies a ďalšie technológie sledovania?

Cookies a ďalšie sledovacie technológie môžu byť na našich stránkach používané rôznym spôsobom, napríklad za účelom prevádzkovania webovej stránky, alebo analýzy návštevnosti. Cookies a ďalšie sledovacie technológie využívame najmä preto, aby sme boli schopní skvalitniť a zefektívniť naše služby.

Cookies a ďalšie technológie sledovania využívané Auto Solution Services, spol. s r. o.

Zoznam Cookies a ďalších sledovacích technológii, ktoré sú využívané na našich webových stránkach a ich účel nájdete:

Naša webová stránka idovoz.sk používa službu Google Analytics, poskytovanú spoločnosťou Google Inc. Súbory cookies nám umožňujú zbierať a analyzovať údaje o tom, ako návštevníci náš web používajú a následne nami poskytované webové služby zlepšovať. Služba Google Analytics používa na analýzu údajov iba súbory cookies prvej strany. To znamená, že súbory cookies sú prepojené s doménami našich webových stránok a zbierajú štatistické údaje. Súbory cookies sa nepoužívajú na osobnú identifikáciu návštevníkov webu. Ak sa však rozhodnete, súbory cookies môžete vypnúť v nastaveniach predvolieb vo vašom prehliadači.

Viac informácií o cookies, zakázaní cookies

Viac informácií o tom čo sú cookies, ako fungujú, ako ich spravovať alebo zmazať nájdete na webovej stránke www.allaboutcookies.org.

V nastavení niektorých internetových prehliadačov (Internet Explorer, Safari, Chrome) je možné nastaviť zakázanie cookies a ďalších technológií sledovania. Viac možností, ako spravovať cookies sú k dispozícii na webovej stránke http://www.youronlinechoices.com/sk/vasa-volba.

V prípade, že sa rozhodnete niektoré cookies zakázať, môže dôjsť k obmedzeniu funkcionality, alebo možnosti využiť služby ponúkané prostredníctvom našej webovej stránky.

Uplatnenie práv subjektu údajov

Právo na informácie

Ctíme zásadu transparentnosti spracovávaných osobných údajov. V súlade s touto zásadou sme odhodlaní subjektom údajov vždy poskytnúť informácie o tom aké ich osobné údaje spracúvame.

Ak si prajete zistiť, ktoré osobné údaje o Vás spracúvame môžete o to požiadať emailom na adrese helpdesk@idovoz.sk súčasne prosím uveďte o ktorých konkrétnych údajoch požadujete informáciu. Výpočet informácií na ktoré máte právo nájdete v článku 13 a 14 smernice GDPR. V prípade, že nám Vaše konkrétne požiadavky neoznámite, budeme na Vašu žiadosť nahliadať ako na všeobecnú podľa predchádzajúceho odstavca.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že ak nebudeme schopní overiť Vašu totožnosť elektronicky, alebo bude existovať dôvodná pochybnosť o Vašej totožnosti, požiadame Vás o predloženiu dokladu. Jedine tak vylúčime, že neposkytneme Vaše osobné údaje osobe, ktorá sa za Vás iba vydáva. Vaše žiadosti budeme vybavovať v najkratšej možnej dobe. V závislosti na zložitosti a rozsahu môže jej vybavenie trvať niekoľko dní, alebo týždňov.

Právo na opravu

Ak zistíte, že niektoré osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame sú chybné, alebo neaktuálne, upozornite nás na to emailom na adrese helpdesk@idovoz.sk. Aj v takom prípade si môžeme vyžiadať predloženie dokladu totožnosti v sídle Auto Solution Services, spol. s r. o.. Iba tak môžeme zaistiť, aby nedošlo k neoprávnenej úprave Vašich osobných údajov.

V niektorých prípadoch opravu osobných údajov vykonať nemôžeme. Týka sa to najmä prípadov, kedy sú Vaše chybné údaje obsiahnuté na daňovom doklade, ktoré zo zákona archivujeme. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov a právo byť zabudnutý

Ďalšiemu spracovaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe súhlasu so spracovaním osobných údajov, je možné kedykoľvek zabrániť. Stačí ak nám odoberiete súhlas s takýmto spracovaním. Súhlas nám môžete odobrať kedykoľvek a môžete to vykonať zaslaním emailu na helpdesk@idovoz.sk.

Rovnako môžete využiť svojho práva „byť zabudnutý“. V taktom prípade vymažeme všetky osobné údaje ktoré o Vás spracúvame. Výnimkou sú prípady, kedy spracovanie prebieha zo zákonnej povinnosti alebo z dôvodov nášho oprávneného záujmu. Aj v tomto prípade vyžadujeme identifikáciu subjektu údajov, kým zmazanie zrealizujeme.

Aktualizácie zásad ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov udržujeme aktuálne a v súlade s právnymi predpismi. Z tohto dôvodu môže čas od času dôjsť k ich zmenám. Prosím, prehliadajte si pravidelne aktualizácie v oblasti ochrany osobných údajov na našej stránke.

Zodpovednosť za spracovanie osobných údajov

Za zákonné spracovanie Vašich osobných údajov zodpovedá Auto Solution Services, spol. s r. o.. Správnym orgánom, ktorý vykonáva dozor nad činnosťou v oblasti spracovania osobných údajov na Slovensku je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Potrebujete pomôcť?